Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zadania programowe w 2017 roku

UCHWAŁA   Nr 15/RG/2016

Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 23 września  2016 roku
w sprawie: zadań programowych na rok 2017

§ 1.

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 11.06.2016 r. i hasłem roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Idźcie i głoście”, Rada Główna postanawia przyjąć na rok 2017 następujące zadania programowe:

  1. Stałą formację w wymiarach: duchowym, intelektualnym, społecznym, wspólnotowym
    i patriotycznym.
  2. Podejmowanie inicjatyw inspirowanych Katolicką Nauką Społeczną.
  3. Realizację przedsięwzięć formacyjno-edukacyjnych w wymiarze patriotycznym, kształtujących przyszłość naszej Ojczyzny.

§ 2.

Powyższe zadania winny być podjęte przez wszystkie struktury statutowe i uwzględniać nauczanie Patrona Stowarzyszenia Stefana kard. Wyszyńskiego oraz Jubileusz 20-lecia przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej.

§ 3.

Projekty realizacji wymienionych w § 1. zadań należy przedłożyć Wydziałowi Formacyjno-Programowemu do dnia 15.10.2016 r.

§ 4.

Harmonogram działań ogólnopolskich i regionalnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

Za – 26,
Przeciw – 0,
Wstrzymujących się – 0.

 

                  Sekretarz Generalny                                                 Przewodniczący  Stowarzyszenia
Zbigniew Połoniewicz                                                           Tomasz Nakielski

Uchwała nr 15 RG 23.09.16