Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała Rady Głównej z 26 września 2014 roku

Tomasz Nakielski

Rodzina Bogiem silna

26 IX br. Rada Główna zdecydowała w formie uchwały, że w 2015 r. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie realizowało hasło programowe Rodzina Bogiem silna. Ma ono być wypełniane przez inicjatywy na rzecz rodziny, inspirowane społecznym nauczaniem Kościoła, oraz przedsięwzięcia formacyjno-edukacyjne w wymiarze historycznym i patriotycznym, ukazujące znaczenie rodziny dla wychowania do miłości Ojczyzny. Praktyczna realizacja uchwały winna być oparta o fundament stałej formacji katolików świeckich ze szczególnym odniesieniem do nauczania św. Jana Pawła II i sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. To właśnie wielki Patron naszego środowiska zdecydował, że V rok programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny przebiegał pod hasłem Rodzina Bogiem silna. Na ostatnim Walnym Zebraniu w Deklaracji Ideowej zapisaliśmy, że „jako stowarzyszenie o charakterze formacyjno-edukacyjnym będziemy poprzez Ośrodki Formacji, sympozja, sejmiki, warsztaty i konferencje przygotowywać kompetentne kadry do promowania wartości małżeństwa i rodziny w celu tworzenia prorodzinnej polityki państwa i samorządów”.

Tematyka prorodzinna jest jednym z głównych obszarów, którymi Stowarzyszenie w działaniach teoretycznych i praktycznych zajmuje się w sposób ciągły i kompleksowy. Cieszy jednak fakt, że tym szczególnym wyróżnieniem sfery prorodzinnej Rada Główna w sposób symboliczny i konkretny dowiodła, że chcemy być stowarzyszeniem katolickim, włączającym się w nurt życia Kościoła. Warto przypomnieć, że w październiku byliśmy świadkami III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, a jego kontynuacją będzie XVI Zgromadzenie Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, w dniach 4–25 października 2015 r. Przyjmując Uchwałę Programową, służąc swoim potencjałem intelektualnym, organizacyjnym i ekonomicznym, zamierzamy w różnych formach i inicjatywach pokazać – zgodnie ze słowami papieża Franciszka – „jak pięknie, prawdziwie i dobrze jest tworzyć rodzinę i być rodziną; jak bardzo jest ona niezbędna dla życia świata, dla przyszłości ludzkości”.

Odwołanie się w haśle programowym wprost do nauczania Prymasa nakłada na nas obowiązek przypomnienia sobie, co Stefan kardynał Wyszyński mówił o rodzinie, w jaki sposób się o nią troszczył i jakie rozwiązania społeczne proponował. Odczytanie tego nauczania w kontekście obecnych czasów nie jest uwarunkowane jedynie względami wewnętrznymi. Zmieniają się bowiem w ostatnich latach ideologie, akcenty światopoglądowe i transformują ustroje społeczno-polityczne – jednak ciągle obserwujemy propagandowe działania wymierzone w istotę rodziny i małżeństwa. Mówi się nawet o rzeczywistości postrodzinnej. Środowiska wrogie wartościom chrześcijańskim i prorodzinnym zyskują w tej narracji potężnego sojusznika propagandowego w postaci mediów. Niepokoją też coraz bardziej liczne próby wprowadzania (często „kuchennymi drzwiami” albo przy bierności obywateli) konkretnych rozwiązań prawnych o podłożu ideologicznym, osłabiających instytucje rodziny (zwłaszcza wielopokoleniowej) i małżeństwa. Przestrzegała przed tym przebywająca niedawno w Polsce Mary Wagner, kanadyjska działaczka ruchu pro-life, która za modlitwę i rozmowy z kobietami przed ośrodkami aborcyjnymi była więziona ponad  2 lata.

W krótkim tekście publicystycznym całościowe ujęcie nauczania sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego jest niemożliwe. Warto jednak nakreślić przynajmniej główne zagadnienia z tej przebogatej spuścizny. Trzeba podkreślić, że szczególna troska Prymasa Tysiąclecia o kondycję rodziny wynikała z jej wielkiego znaczenia dla Kościoła (rodzina jako Kościół domowy), dla trwałości narodu i pomyślnego funkcjonowania państwa. „Rodzina
i Naród – nauczał Prymas – to nie są instytucje, to są organizmy żywe, mające swoją własną dynamikę i przejawy biologicznego bytowania. Poza nimi wszystkie inne formy bytowania, takie jak państwo, rząd, partia – mają wymiar instytucji. Naród i rodzina muszą istnieć, a tamte instytucje mogą istnieć lub nie”. Dlatego tak często Prymas mówił o Narodzie jako „rodzinie rodzin”. Wskazywał w ten sposób na nierozerwalną więź pomiędzy tymi dwiema społecznościami, a jednocześnie na prymat rodziny względem narodu, a co za tym idzie – względem państwa. Tak ogromne znaczenie rodziny sprawia, że prymasowskie nauczanie jest wielowymiarowe. Mamy tam nie tylko podstawy teologiczne i antropologiczne, ale także konkretne rozwiązania ze sfery polityki społecznej i ekonomicznej. Co ważne, wskazania te nie straciły swej aktualności i również dziś mogą być inspiracją do podejmowania konkretnych inicjatyw w wymiarze ogólnopaństwowym i samorządowym, a także być podstawą działania tzw. organizacji pozarządowych.

Obowiązkiem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest popularyzacja i aktualizacja nauczania swojego Patrona, a przede wszystkim zastosowanie postulatów prymasowskich we własnym działaniu. Dla naszego Stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem, pracuje w wymiarze edukacyjno-formacyjnym, szczególnie bliska jest wychowawcza funkcja rodziny. Właśnie środowisko rodzinne – według Prymasa – jest najbardziej podstawowym miejscem rozwoju człowieka. Kolejnym jest szkoła, a potem państwo. Swoje zadania wychowawcze ma również Kościół, a zatem także ruchy i stowarzyszenia katolickie.

Specyfika dzisiejszych czasów i antyrodzinne zorganizowanie sfery społecznej (np. czas pracy) sprawiają, że coraz trudniej jest rodzinie spełniać swoje funkcje wychowawcze.  Z wychowania w zasadzie wycofała się polska szkoła, koncentrując się jedynie na edukacji i to w wąskim znaczeniu rynkowym. Elity polityczne w większości jakby zapomniały o prostym przełożeniu, że kondycja Narodu i państwa jest zależna od kondycji rodziny. Mówiąc w największym skrócie, zasadniczym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest wsparcie, na ile to możliwe, instytucji rodziny w jej funkcji wychowawczej, przypominanie polskim szkołom o ich służebnej roli wobec rodziny i, możliwymi sposobami, „wymuszanie” na politykach, by podejmowali rzeczywiste działania prorodzinne. Jako zrzeszenie katolickie musimy jednak przede wszystkim pamiętać o aspekcie wiary w odniesieniu do rodziny. Rodzina może być bowiem sprawna wychowawczo dzięki wsparciu pedagogów, stabilna ekonomicznie w wyniku dobrych rozwiązań z zakresu polityki społecznej, ale prawdziwie silna może być jedynie Bogiem!

 

UCHWAŁA Nr 15/RG/2014
Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie zadań programowych w 2015 roku

W oparciu o Uchwałę Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dn. 23 czerwca 2012 r., dotyczącą głównych zadań na lata 2012-2016 oraz przyjęte dokumenty programowe, Rada Główna postanawia, że w roku 2015 będzie realizowane hasło programowe:

„Rodzina Bogiem Silna”

§1.

Hasło to podjęte zostanie w następujących obszarach:

1. Stałej formacji, rozumianej jako integralne ujęcie wymiarów: duchowego, intelektualnego, społecznego, wspólnotowego i patriotycznego, z uwzględnieniem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.
2. Inicjatyw na rzecz rodziny inspirowanych nauczaniem społecznym Kościoła.
3. Przedsięwzięć formacyjno-edukacyjnych w wymiarze historycznym i patriotycznym, ukazujących znaczenie rodziny dla wychowania do miłości Ojczyzny.
4. Nauczania o rodzinie Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Polski.

§2.

Za realizację hasła programowego odpowiedzialne są wszystkie jednostki i struktury Stowarzyszenia.

§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.