Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowe wydanie dwumiesięcznika „Społeczeństwo”

Podczas Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się prezentacja nowego wydania dwumiesięcznika pt. „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”. Główne koncepcje, założenia programowe oraz zmiany w kształcie naszego pisma omówił ks. prof. Stanisław Skobel – redaktor naczelny. Pragnąc zachęcić państwa do lektury najnowszego numeru poniżej publikujemy artykuł wstępny oraz spis treści.

Ks. prof. Stanisław Skobel
Redaktor naczelny „Społeczeństwa”

By pójść za Franciszkiem w budowaniu sprawiedliwego i lepszego społeczeństwa

         Wydarzeniem wielkiej wagi dla całego Kościoła, a w sposób szczególny dla obecnego pontyfikatu, było opublikowanie dn. 24 maja 2015 r. przez papieża Franciszka, zapowiadanej już wcześniej, jego pierwszej społecznej encykliki poświęconej kwestii ekologicznej, a zatytułowanej Laudato si. W trosce o wspólny dom. Fakt ten nie tylko odnotowano we wszelkich kronikach zawierających zbiory najważniejszych światowych wydarzeń, ale i w codziennej prasie, nie zawsze życzliwie podchodzącej do faktów i słów związanych Kościołem i chrześcijaństwem. Podkreślano powszechnie, że postawienie w centrum zainteresowania doktryny katolickiej sprawy ochrony środowiska jest najdobitniejszym znakiem nadążania współczesnego Kościoła za sprawami nurtującymi świat, a przede wszystkim znakiem podejmowania dialogu Kościoła ze światem współczesnym, co było jednym z poważnych zaleceń Soboru Watykańskiego II.

Przy tej okazji spotykało się stwierdzenia, że fakt, iż obecny papież jest żywo zainteresowany sprawami społecznymi czemu chętnie i często daje wyraz w licznych wypowiedziach i działaniach podejmowanych przez siebie, zwraca coraz większą uwagę na katolicką naukę społeczną, której rozwój jest znaczony nie tylko ukazywaniem się wielkich encyklik i innych tej miary dokumentów społecznych Kościoła. Jest on także mierzony praktycznym jej wykorzystywaniem w celu nadawania współczesnym społeczeństwom, małym i dużym, kształtów korespondujących z przesłaniem ewangelicznym, to znaczy przestrzeni budowania i poszanowania godności każdego człowieka. W tym sensie papieża Franciszka trzeba by uznać nie tylko za jednego z głównych twórców tej doktryny, ale i za wielkiego jej świadka i propagatora.

Nie sposób tutaj wyliczyć wszystkich szczegółowych problemów społecznych, które znalazły się już w kręgu zainteresowań obecnego papieża i otrzymały właściwe sobie miejsce w jego wypowiedziach, jest ich bowiem bardzo wiele. Dlatego właśnie obecny numer „Społeczeństwa”, który jest jednocześnie pierwszym numerem wydawanym przez nową redakcję wersji polskiej zostaje poświęcony w sposób szczególny nauczaniu społecznemu papieża z Argentyny. W tekstach tego numeru zatrzymamy się zwłaszcza nad dwoma ważnymi i dość łatwo dostrzegalnymi zainteresowaniami społecznymi Franciszka, a mianowicie nad kwestią ekologii, widzianą z chrześcijańskiego punktu widzenia, co jest głównym problemem jego encykliki oraz nad często podejmowanym przez niego zagadnieniem miejsca i roli kobiety w społeczeństwie i Kościele[1], co już znalazło swe odbicie w podejmowanych przez niego konkretnych decyzjach.

W ten sposób podejmujemy, jako redakcja, także próbę, uzgodnionego z Fundacją Toniolo, nadania nowego kształtu wersji polskiej „Społeczeństwa”. Chcemy bowiem, aby była ona bardziej związana z aktualnymi problemami społecznymi przeżywanymi na naszej ziemi, a opracowywanymi w znacznie większej mierze przez autorów z polskiego gruntu. Chcemy w ten sposób także umożliwić większy eksport polskiej myśli teologicznej i społecznej poza granice naszego języka i naszego kraju. Pozostawiamy oczywiście także miejsce, jak to czyniliśmy dotychczas, dla tłumaczeń tekstów włoskich, zwłaszcza tych najbardziej dla nas aktualnych, stąd trzecia część niniejszego numeru zostaje im właśnie poświęcona. Chcielibyśmy także, pomimo naukowego charakteru pisma znaleźć miejsce na publikację tekstów popularnonaukowych, by w ten sposób odpowiedzieć w większym stopniu na oczekiwania Czytelników nie będących specjalistami w zakresie katolickiej nauki społecznej, a żywo zainteresowanych taką problematyką. Będziemy również wdzięczni za kontakt z redakcją, zawierający ewentualne sugestie i oczekiwania czytelnicze. Żadne bowiem pismo nie istnieje skutecznie bez udziału w nim jego Czytelników.

Niech zatem obecny numer „Społeczeństwa” stanowi pierwszą próbę nadania naszemu pismu nowych i bardziej aktualnych kształtów. W imieniu nowej redakcji życzę wszystkim dobrej i owocnej lektury. Niech nasze wysiłki podejmowane na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa przynoszą satysfakcję i dają radość, a niezłomne w tym zakresie świadectwo papieża Franciszka niech nam dodaje sił w zaangażowaniu i zachęca do poznawania nauczania społecznego Kościoła.

[1] Por. A. Spadero SJ, Serce wielkie i otwarte na Boga. Rozmowa z papieżem Franciszkiem, Kraków 2013, s. 57-59.

Spis treści Społeczeństwo 1-2

Redakcja:
Redaktor Naczelny
ks. prof. Stanisław Skobel
Sekretarz
Kamil Sulej

Adres redakcji:
ul. Nabielaka 16
00-734 Warszawa
spoleczenstwo@inco.pl
tel. 722-090-847
www.spoleczenstwo.civitaschristiana.pl