Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

W dniach 12-13 października w Ośrodku Wypoczynkowym „Gawra” w Wiknie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Zebranie zostało zwołane w czerwcu a konsekwencją decyzji było przeprowadzenie wyboru w Oddziałach Okręgowych delegatów uprawnionych do uczestniczenia w październikowym posiedzeniu. Celem obrad najwyższej władzy Stowarzyszenia było dokonanie zmian w statucie organizacji. Reprezentujący wszystkie struktury oddziałowe delegaci zapoznali się z brzmieniem pełnego tekstu jednolitego dokumentu. Przedmiotem dyskusji i głosowań były także poprawki zgłaszane podczas posiedzenia. Uchwalone zmiany statutu, które w zdecydowanej części odnoszą się do obowiązków i kompetencji władz centralnych poprzedzone były kilkumiesięcznymi konsultacjami na różnych szczeblach organizacyjnych oraz wnikliwymi analizami prawnymi. Generalne zmiany precyzują i porządkują dotychczasowe oraz nakładają nowe obowiązki wobec władz wykonawczych i kontroli wewnętrznej (Zarząd i Rada Nadzorcza). Celem zmian jest także podkreślenie podmiotowości członków skupionych w oddziałach i reprezentowanych na forum Walnego Zebrania. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie otwiera drogę do wprowadzenia ich w życie. Statut zostanie teraz przedłożony Konferencji Episkopatu Polski a jego obowiązywanie nastąpi po rejestracji sądowej.