Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Godnie Naśladują Michała Lengowskiego

Laureatami tegorocznej Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, w kategorii indywidualnej zostało Małżeństwo Teresa i Ryszard Górscy z Ełku oraz w kategorii zespołowej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie. Jej wręczenie nastąpiło 16 listopada br. w sali Centrum im. Świętego Jakuba w Olsztynie.

Jesteśmy świadkami powszechnego kwestionowania znaczenia i roli rodziny, a władza rodzicielska oraz proces wychowania i formowania młodego człowieka przedstawiane są jako opresja. Fundamentalne dla nas wartości, chrześcijańskie dziedzictwo – są coraz częściej atakowane. W tym nastroju społecznym funkcjonujemy, w nim też wzrastają nasze dzieci. Dlatego potrzebujemy ludzi nadziei i czynu, którzy dziś i w przyszłości skupiać się będą na realizacji jak największe-go dobra, na pomnażaniu go w rodzinie, wśród bliskich i przyjaciół, w społeczeństwie. Do nich niewątpliwie należą Laureaci XIX edycji Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego.Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski w liście gratulacyjnym skierowanym do Laureatów podziękował im za to, „że swoje niezwykle ważne prospołeczne działania opierają na fundamencie wartości chrześcijańskich”. Z kolei Kapitule Nagrody Regionalnej podziękował za trud wyboru Laureatów, „którzy godnie naśladują Michała Lengowskiego w jego wierności najwyższym wartościom”. Prezes Zarządu Tomasz Nakielski zauważył, że „Patron Nagrody to po-stać ze wszech miar godna upamiętnienia. Jego wierność wartościom patriotycznym, nawet za cenę prze-śladowań czy niedoli do dziś budzi najwyższy podziw. Katolickie Stowarzyszenie obierając Michała Lengowskiego jako Patrona Nagrody, nie tyle wybudowało mu kolejny, symboliczny pomnik, co pozwoliło w pewnym sensie żyć i nadal działać. Honorowanie i inspirowanie do działania kolejnych indywidualnych oraz instytucjonalnych laureatów sprawia niejako, że ten ‘Warmiński Ambasador Polskości’ staje się nam bliższy i ciągle potrzebny”. List gratulacyjny odczytała Anna Rybak, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wychowanie dzieci to jedno z najpiękniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed dorosłymi w każdym pokoleniu. Jego celem jest bowiem przekazanie wartości i postaw, które pozwolą młodym ludziom budować własne życie oparte na prawdzie, dobru i szacunku do drugiej osoby. Małżeństwo Teresa i Ryszard Górscy, od 16. lat prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Ełku, otrzymali Nagrodę Regionalną „za ufne przyjęcie od Boga daru wychowania dzieci porzuconych, bez rodziny, za wychowanie ich w według chrześcijańskich za-sad pielęgnowania przez Małżonków w duchu odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka”. Państwo Teresa i Ryszard Górscy wychowali pięcioro dzieci biologicznych i ośmioro przybranych. „Dużo nie znaczy źle” – to hasło życiowe Państwa Górskich. I dodają: – „Możemy śmiało powiedzieć, że pomimo tylu spraw i obowiązków jesteśmy szczęśliwi”. Laudację na cześć Czcigodnych Laureatów wygłosił ks. dr Michał Tunkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Warmińskiej. Dziś szczególnie należy dbać o pewne wartości, nazwane przez papieża Benedykta XVI „nienegocjowalnymi”, bo zapisanymi w naturze człowieka. Tegorocznym Laureatom zależy, by świat, w którym żyjemy i dla rodzin potrzebujących wzmocnienia i dla dzieci był jak najbardziej przyjazny. Przyjazny, czyli rządzący się prawami wywiedzionymi z na-szych tradycyjnych wartości. Szanujący małżeństwo i rodzinę. Otaczający troską każde rodzące się życie. Troszczący się o byt rodzin potrzebujących wsparcia, a także o dzieci opuszczone, zaniedbane lub porzucone. Św. Jan Paweł II kiedyś powie-dział, że nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez rodziny, ani dzieci ulicy… Są ludzie, którzy żyją tymi słowami. To Oni – Ludzie Nadziei i Czynu – skupieni w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie otrzymali Nagrodę Regionalną „za skupianie się na realizacji jak największego dobra, na pomnażaniu go w rodzinie, wśród dzieci, w społeczeństwie z wiarą, która jest inspiracją w spełnianiu dobra”.– „Dzięki wsparciu lokalnych władz, właściwa działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się w zabytkowym budynku przy ul. Niepodległości 85 w Olsztynie i trwa do dziś” – mówi Tomasz Sztachelski, prezes Zarządu Stowarzyszenia. – „W zabytkowych wnętrzach od 25 lat prowadzona jest systematyczna praca z dziećmi, które bezpłatnie mogą korzystać z bogatej oferty, jak również praca z rodzinami potrzebującymi wzmocnienia w wypełnianiu ich naturalnych funkcji” – dodaje. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich Stowarzyszenie realizuje dziedzictwo swoich założycieli. Patron Stowarzyszenia – Ksiądz Infułat Doktor Julian Żołnierkiewicz – również jest Laureatem Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego. Laudację na cześć Czcigodnego Laureata wygłosił prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski, przewodniczący Zarządu Rady Olsztyńskich Seniorów. Nagrodę w imieniu Stowarzyszenia „ARKA” odebrał Prezes Zarządu Tomasz Sztachelski. W liście gratulacyjnym wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki napisał: „Decyzja Kapituły Nagrody wydaje się ze wszech miar słuszna, ponieważ należy doceniać i pokazywać jako przykład do naśladowania wszelkie wysiłki mające na celu opiekę i wychowanie dzieci porzucone lub żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy”. Robert Boehm, prawnuk Michała Lengowskiego, dzieląc się niezwykłym świadectwem życia rodzinnego w rodzinie wielopokoleniowej Patrona Nagrody, wskazał, że dobry przy-kład pradziadka, okazywana przez niego troska i miłość rodzinie, wychowywanie dzieci w duchu miłości i poszanowania godności każdego człowieka spowodowały, że w następnym pokoleniu jeden z potomnych założył „Dom dla Dzieci” opuszczonych przez rodziny biologiczne, dla dzieci bezdomnych w Gryźlinach niedaleko Olsztyna. Galę, wypełnioną wieloma wzniosłymi pochwałami, podziękowaniami i gratulacjami, ale też i łzami wzruszeń, zakończył znakomity występ studentek z Koła Naukowego „Salve Verbum” przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod kierunkiem dr Magdaleny Zaorskiej. Spektakl oparto na poezji Patrona Nagrody Regionalnej – Michała Lengowskiego. To specjalna dedykacja od Fundatora Nagrody – Katolickie-go Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – dla ludzi, dla których życie bez wymiaru dobra staje się pustynią…