Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Formacja

Formacja jest podstawą pracy w Stowarzyszeniu. Dokumenty soborowe przypominają, że jest to uświadomienie sobie poprzez katolicki laikat specyficznego powołania oraz skuteczna realizacja własnego posłannictwa wśród wspólnoty wierzących. (zob. Lumen Gentium 33)
Aby to uczestnictwo – mówi Jan Paweł II w Christi Fideles Laici mogło stać się rzeczywistością w Kościele, nie wystarczy tylko samo przypominanie o powołaniu wszystkich do apostolstwa. Konieczne jest uzdolnienie ludzi świeckich do podjęcia właściwych im zadań w Kościele i świecie

Ten obowiązek realizują w Stowarzyszeniu Ośrodki Formacji Katolicko – Społecznej, które wypełniają misję stowarzyszenia wpisaną w jego nazwę.

Nasze Stowarzyszenie ma wpisane w swoja nazwę, a przez to w swoja misje głębokie pragnienie przyczynienia się do tego, aby otaczający nas świat stawał się coraz bardziej chrześcijański, a przez to coraz bardziej ludzki; aby nasza Ojczyzna trwała w wierności Krzyżowi i Ewangelii. Słowem, zadaniem ciągłym, niezbywalnym naszego Stowarzyszenia jest możliwie najlepsze pełnienie odpowiedzialnej służby dla dobra wspólnego kościoła i Narodu. To niezwykle trudne i zobowiązujące zadanie. Poza wszystkim innym oznacza ono bowiem obowiązek stałego wzrastania w prawdzie i miłości, obowiązek ciągłego pogłębiania formacyjnego siebie i wspólnoty, a wreszcie konieczności przygotowywania się do podmiotowego uczestnictwa w życiu publicznym, w życiu wspólnoty narodowej i politycznej.
( Z wystąpienia Przewodniczącego ZG Ziemowita Gawskiego na Walnym Zebraniu 20 marca 2004 roku)

Nasza Formacja

Określone przez Uchwałę Zarządu Głównego z dnia 15 marca 2005 roku wymiary formacji stanowią stały zestaw kryteriów, w świetle których tworzony jest program Ośrodków Formacji Katolicko – Społecznej w całej Polsce. Stanowią one także punkt odniesienia dla wszelkich działań i projektów, które są realizacją „hasła roku” czy zadań formacyjnych wyznaczonych przez zarząd Główny.

Wiara

Wymiar religijno – moralny czyli osobiste i wspólnotowe pogłębianie duchowości katolickiej, odkrywanie prawdy o człowieku odkupionym przez Jezusa Chrystusa prowadzące do wiary żywej i dojrzałej, wiernej ewangelii i nauczaniu Kościoła”.
Ktokolwiek idzie za Chrystusem, Człowiekiem doskonałym, sam też pełniej staje się człowiekiem” (Gaudium et spes 41)
Zasadniczym celem formacji duchowej jest kształtowanie wrażliwego sumienia, które stanowi podstawę życia chrześcijańskiego. To odkrywanie i pogłębianie jedności z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie Kościoła
Fundamentem i źródłem pełnej formacji katolickiej jest umacnianie człowieczeństwa poprzez budzenie i odkrywanie godności człowieka, jako osoby.

Miłość Ojczyzny

Wymiar patriotyczny rozumiemy jako stała troska o kształtowanie odpowiedzialnej miłości Ojczyzny oraz wzrastanie w kulturze Narodu ochrzczonego nieodłącznie związanego z chrześcijańskim dziedzictwem Europy”.
…aby się nie okazało, że skarb wiary, nadziei i miłości, który nasi ojcowie ustrzegli w zmaganiach i nam przekazali to pokolenie zatraci.
Jan Paweł II Kraków 1989 r.

Wiedza

Wymiar intelektualny – poprzez poznawanie i upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła, a szczególnie recepcje Soboru WatykańskiegoII. Kształtowanie człowieka dokonuje się także w procesie intelektualnego poszukiwania, poznawania i zgłębiania prawdy, która jest podstawą życia wiarą, a wysiłek intelektualny wpisuje się głęboko w formację duchową.

Wspólnota

Wymiar wspólnotowy „CIVITAS CHRISTIANA” polegający na uświadamianiu sensu istnienia i działania Stowarzyszenia poprzez ukazywanie jego misji, celów, programów, zadań a także metod i sposobów ich realizacji w konkretnych środowiskach. Nasze zadania widzimy w perspektywie Kościoła – Ludu Bożego jako wspólnoty wspólnot niosących nadzieję współczesnemu światu
Formacja dokonuje się we wspólnocie ale zarazem jest tez drogą do wspólnoty, na którą można wejść poprzez uczestnictwo i budowanie małych wspólnot, Zespołów Formacyjno – Zadaniowych. Najważniejszym jest tutaj doświadczenie nie tylko wspólnot wyznawanych wartości i ideałów, ale również doświadczenie przyjaźni, podmiotowego uczestnictwa i bliskości drugiego człowieka.

Służba dobru wspólnemu
Wymiar społeczny – rozumiany jako społeczny wymiar wiary. Podejmować będziemy trud aplikacji tego nauczania do naszej rzeczywistości zgodnie z zasadą: widzieć – oceniać – działać” Znajomość zasad Nauczania Społecznego Kościoła jest niezbędna, gdyż tylko w ich świetle możliwa jest rzetelna analiza i ocena współczesnych problemów i wydarzeń. Tylko ta, przez nas nabyta, stosowana i popularyzowana dalej widza, pozwoli prezentować racje i argumenty uzasadniające chrześcijańskie stanowisko w istotnych sprawach dotyczących kształtu życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Nasze zadanie główne – budowanie Civitas Christiana, którego celem jest „głębokie pragnienie przyczynienia się do tego, aby otaczający nas świat stawał się coraz bardziej chrześcijański, a przez to bardziej ludzki; aby nasza Ojczyzna trwała w wierności Krzyżowi i Ewangelii” – jest realizowane poprzez Ośrodki Formacji Katolicko – Społecznej. Zadaniem Ośrodków jest przygotowanie ludzi do „pełnienia odpowiedzialnej służby dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu”. Dokonuje się to poprzez wielowymiarowy program formacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *