Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Stanowisko ZG w sprawie integracji Polski ze strukturami europejskimi

5. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w sprawie integracji Polski ze strukturami europejskimi

Nową jedność Europy, jeśli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. (Jan Paweł II, przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, 11 czerwca 1999 r.).

1. Naród Polski, uczestnicząc w procesie integracji europejskiej, może wnieść do niej swoje bogactwo duchowe – chrześcijańską tradycję i bogate współczesne oraz historyczne doświadczenie religijne, przyczyniając się do pomnażania i wzbogacania ogólnoludzkiego dobra wspólnego.
2. W integracji Polski ze strukturami europejskimi widzimy drogę rozwoju cywilizacyjnego i gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju. Uczestnicząc w tych procesach musimy jednak dążyć do umocnienia naszej suwerenności kulturowej i zachowania tożsamości narodu o tysiącletniej z górą tradycji.
3. Nasza integracja ze strukturami europejskimi nie może być postrzegana wyłącznie w perspektywie zagrożeń. Unia Europejska jest wspólnotą polityczną, gospodarczą, a także społeczną, w której państwa członkowskie, poszukując kompromisu, realizują swoje interesy narodowe. Uczestnicząc w trudnych negocjacjach również powinniśmy widzieć swoją przyszłość w Unii Europejskiej w kategoriach realizacji polskich interesów narodowych, którymi dzisiaj są: suwerenny udział w kształtowaniu nowego oblicza Europy, rozwój kultury narodowej, wykształcone społeczeństwo, silna i trwała rodzina.
4. Idei zjednoczonej Europy nie można sprowadzić jedynie do wspólnego rynku towarów, usług i konsumpcji. Zasada solidarności powinna przekładać się na solidarność między państwami i narodami oraz uznanie europejskiego dobra wspólnego. Powinna ona realizować się nie tylko poprzez wspólne instytucje europejskie, ale przede wszystkim we wspólnych projektach mających na celu rozwiązanie najbardziej palących problemów społecznych: bezrobocia, migracji zarobkowej, przestępczości oraz dysproporcji w rozwoju między poszczególnymi państwami i regionami. Dlatego instytucje europejskie wymagają poważnych reform ograniczających wszechwładzę biurokracji i afery korupcyjne.
5. Domagamy się aby rząd RP prowadził rzetelną politykę informacyjną w zakresie różnych aspektów integracji Polski ze strukturami europejskimi. Społeczeństwo polskie powinno wiedzieć, jakie poniesiemy koszty integracji, co zyskamy w wyniku tego procesu i jakie istnieją zagrożenia dla naszej suwerenności kulturowej, politycznej i gospodarczej.
6. Uważamy, że przystąpienie do Unii Europejskiej powinno być poprzedzone ogólnonarodową debatą, w wyniku której określone zostaną sposoby realizacji naszych interesów narodowych w procesie integracji, a następnie w instytucjach UE. Tylko jako kraj o wyrazistej tożsamości możemy stać się czynnikiem dynamizującym proces integracji europejskiej.

Warszawa, 29 czerwca 1999 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *