Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jubileusz XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

UCHWAŁA Nr 21/RG/2016

Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 01 grudnia 2016 roku
w sprawie:  Jubileuszu XX-lecia przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej

§ 1.

Rada Główna na posiedzeniu w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 1 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę następującej treści:

Zbliżający się Rok Pański 2017, u progu którego dziś stajemy, otwiera przed nami perspektywę Jubileuszu 20-lecia przyznania naszemu Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej. Proces budowania nowej formuły Stowarzyszenia, rozpoczęty w 1993 r. pod matczynym spojrzeniem Jasnogórskiej Królowej Polski, które przyjęło imię „Civitas Christiana” przebiegł szczęśliwie: od złożenia w dniach 4-5 kwietnia 1997 r. „Oświadczenia Gnieźnieńskiego” u Grobu św. Wojciecha, poprzez dom Prymasa Polski, gdzie odebraliśmy historyczny dekret Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, poprzez Rzym, skąd przywieźliśmy apostolskie błogosławieństwo następcy św. Piotra, aż do Częstochowy, aby w Jasnogórskim Sanktuarium potwierdzić i zawierzyć naszą niezłomną wolę służby Bogu, Człowiekowi, Rodzinie i Narodowi. Jako stowarzyszenie katolickie staliśmy się pełnoprawnym podmiotem życia społecznego i kościelnego. Nie byłoby tej głębokiej przemiany, gdyby nie wielkie narodowe rekolekcje Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego przesłanie, skierowane do nas, zawarte w słowach budujcie Civitas Christiana!, gdyby nie ogromne zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez wybitnych ludzi Kościoła: Józefa Kard. Glempa – Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego i późniejszego Prymasa Polski oraz o. Jerzego Tomzińskiego – wieloletniego przeora Jasnej Góry. Przez całe dwudziestolecie realizowaliśmy misję i posłannictwo naszego Stowarzyszenia, budując jego wspólnotowy charakter oraz utrwalając jego miejsce i rolę w społeczności katolickiej.
Ten wysiłek sprawił, iż dzisiaj jesteśmy ogólnopolską organizacją formacyjno-edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami; a w świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzymy ład etyczno-społeczny w naszej Ojczyźnie. Niech piękny Jubileusz będzie dla nas i naszych środowisk motywem dziękczynienia i źródłem refleksji nad dotychczasowym dorobkiem Stowarzyszenia oraz umocnieniem wobec wyzwań przyszłości!

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta poprzez aklamację.

Sekretarz Generalny                                                  Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia                                Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”                                                  „Civitas Christiana”

Zbigniew Połoniewicz                                             Tomasz Nakielski

Uchwała nr 21 Rady Głównej (01.12.2016)