Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała ZG w sprawie formacji katolicko – społecznej Stowarzyszenia

Uchwała Nr 3/ZG/2005 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" w sprawie formacji katolicko – społecznej Stowarzyszenia

                                                                                 § 1.
„Civitas Christiana” jest środowiskiem o wyrazistej, kształtowanej od 1993 r. misji, której istotę stanowi formacja i przygotowanie katolików świeckich do aktywnej i odpowie-dzialnej służby społecznej dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu. Przed ośmiu laty, przygotowując się do godnego przekroczenia progu nowego tysiąclecia i dążąc do osiągnięcia statusu stowarzyszenia katolickiego dokonaliśmy jako wspólnota społecznego rachunku sumienia, odrzucając radykalnie to wszystko co było błędne, grzeszne, gorszące, co przynosiło szkodę wspólnocie Kościoła i Narodu w państwie totalitarnym. Przepraszając i prosząc o wybaczenie równocześnie zobowiązaliśmy się do naprawy wyrządzonych krzywd w stopniu możliwym do osiągnięcia i stwierdziliśmy w Oświadczeniu Gnieźnieńskim, że:
Pragniemy zapisać nową nie ideologiczną i niepartyjną kartę naszej obecności w życiu publicznym przez upowszechnianie nauki społecznej Kościoła i działalność na polu formacji katolicko – społecznej, a także poprzez służbę społeczną na rzecz: rodziny (…), kultury (…), pracy (…) i samorządu (…).Wnikając obecnie w to wszystko co jest naszym trudnym doświadczeniem, a także w to czego doświadczamy jako społeczeństwo w III Rzeczypospolitej – widzimy pełniej i jaśniej głęboki sens wybranej przez nas drogi, która oznacza, że trzeba być wiernym wspólnocie Kościoła i narodowemu dziedzictwu.
Nie wolno natomiast zawierać kompromisów ze złem, wspierać kłamstwa, nie wolno współpracować z nieuczciwością jednostki czy całego systemu.
Dlatego zgromadzeni w Częstochowie dziękując Bogu Wszechmogącemu za wielorakie łaski wyproszone przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Bogurodzicy, Matki i Królowej naszego Narodu ponownie potwierdzamy, że pragnieniem naszym jest być zawsze we wspólnocie wiernych Kościoła katolickiego, a zarazem w milenijnej wspólnocie Narodu ochrzczonego i w tej wspólnocie wypełniać zadania jakie stają przed nami, zgodnie z poleceniem Ojca Świętego Jana Pawła II: Budujcie Civitas Christiana!. Aby temu wielkiemu zadaniu sprostać konieczna jest integralna i systematyczna praca formacyjna. Pracę formacyjną uznajemy przeto za podstawę do odpowiedzialnego i konsekwent-nego wypełniana zadań części laikatu katolickiego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że formacja katolicko – społeczna jest drogą kształtowania ludzi sumienia, którzy w duchu Ewangelii, kierując się wskazaniami nauki społecznej Kościoła, posiadając niezbędne przygotowanie praktyczne do pełnienia służby społecznej, podejmą trud budowania polskiego życia państwowego i narodowego na fundamencie prawdy, w zgodzie z chrześcijańskim systemem wartości i polską tradycją narodową. Tak rozumiana formacja obejmująca wszystkie obszary zaangażowania Stowarzyszenia ma charakter trwały i integralny. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w procesie budowania ładu moralnego i społecznego w naszej Ojczyźnie poprzez tworzenie Ośrodków Formacji Katolicko – Społecznej. Ośrodki te będą realizowały w porozumieniu i łączności z Pasterzami Kościoła w Polsce oraz we współpracy z innymi stowarzyszeniami katolickimi wspólny dla całego Stowarzyszenia program zawierający:
– wymiar religijno – moralny czyli osobiste i wspólnotowe pogłębianie duchowości katolickiej, odkrywanie prawdy o człowieku odkupionym przez Jezusa Chrystusa prowadzącej do wiary żywej i dojrzałej, wiernej Ewangelii i nauczaniu Kościoła;
– wymiar wspólnotowy „Civitas Christiana” polegający na uświadamianiu sensu istnienia i działania Stowarzyszenia poprzez ukazywanie jego misji, celów, programów, zadań a także metod i sposobów ich realizacji w konkretnych środowiskach. Nasze zadania widzimy w per-spektywie Kościoła – Ludu Bożego jako wspólnoty wspólnot niosących nadzieję współcze-snemu światu;
– wymiar intelektualny – poprzez poznawanie i upowszechnianie nauczania społecznego Ko-ścioła, a szczególnie recepcję Soboru Watykańskiego II.
– wymiar społeczny – rozumiany jako społeczny wymiar wiary. Podejmować będziemy trud aplikacji tego nauczania do naszej rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą widzieć-oceniaćdziałać;
– wymiar patriotyczny rozumiany jako stała troska o kształtowanie odpowiedzialnej miłości Ojczyzny oraz wzrastanie w kulturze Narodu ochrzczonego nieodłącznie związanego z chrze-ścijańskim dziedzictwem Europy.
Zarząd Główny zobowiązuje centralne zespoły organizacyjne do przedstawienia w czerwcu projektu nowego modelu funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnego z duchem ni-niejszej Uchwały, a równocześnie uwzględniającego doświadczenia dotychczasowej działal-ności formacyjnej i programowej.
Równocześnie Zarząd Główny zobowiązuje Zarządy Woje-wódzkie do kontynuowania pracy nad tworzeniem regionalnych ośrodków formacji katolicko – społecznej oraz do ożywiania i rozwoju zespołów formacyjno – zadaniowych.

                                                                               § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Częstochowa, 15 marca 2005 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *