Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała ZG w sprawie realizacji zadań programowo-formacyjnych w latach 2004  2008

30. Uchwała Nr 11/ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji zadań
programowo-formacyjnych w latach 2004 – 2008

                                                                                    § 1.

1) W obliczu rozwoju ideologii antychrześcijańskich, uderzających w godność osoby ludz-kiej, trwałość i sens małżeństwa i rodziny, a także głębokiego, wielowymiarowego kryzysu państwa, jego struktur i instytucji, moralnej degradacji systemu demokracji oraz zaamywania się idei społeczeństwa obywatelskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania swój program i zadania w latach 2004-2008 będzie realizować pod hasłem: „Służyć człowiekowi w społeczeństwie”
Zgodnie z nauczaniem Kościoła, będziemy służyć człowiekowi w jego naturalnych śro-dowiskach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatel-skiej. Służąc człowiekowi w społeczeństwie będziemy w różnych formach kreować aktyw-ność obywatelską i urzeczywistniać zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i ojczystej kultury.
2) Formacja katolicko-społeczna jest szczególnym procesem przygotowania katolikaświeckiego do podmiotowego, aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu wspólnoty: narodowej, państwowej i społeczności lokalnej. Pogłębianie i poszerzanie tej formacji w polskiej rzeczywistości należy do głównych celów działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Ten cel w bieżącej kadencji będziemy realizować poprzez tworzenie Ośrodków Formacji Katolicko-Społecznej.Ich głównymi zadaniami będą:
– pogłębianie osobowej, wspólnotowej duchowości katolickiej oraz dawanie świadectwa wyznawanym wartościom w życiu osobistym, stowarzyszeniowym i społecznym;
– poznawanie i upowszechnianie Nauki Społecznej Kościoła oraz podejmowanie prób jej aplikacji do rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą: widzieć – oceniać – działać;
– przygotowanie do praktycznego działania społecznego i politycznego, szczególnie w śro-dowiskach lokalnych;
– organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjno – szkoleniowych na temat misji, celów, programu i zadań Stowarzyszenia, mających na celu poznanie sensu istnienia i działania „Civitas Christiana” oraz jego rozwoju jako istotnego podmiotu formacji katolickospołecznej w Polsce;
– inspirowanie i merytoryczne wspieranie podejmowanych przez oddziały terenowe i zespo-ły formacyjne zadań w sferze kultury, rodziny i polityki społecznej, samorządu, zgod-nych z rocznymi hasłami i uchwałami programowymi;
– efektywne wykorzystanie w kształtowaniu formacji i popularyzacji Stowarzyszenia jego pism: kwartalnika „Społeczeństwo”, miesięcznika „Nasz Głos” i innych wydawnictw pro-gramowo – formacyjnych.
3) Będziemy zabiegać o chrześcijański wymiar integracji europejskiej, podkreślając, że jedność naszego kontynentu musi być zbudowana na głębszym fundamencie duchowym a religia chrześcijańska może nadać procesom integracji wymiar etyczny. Jednocześnie będziemy przeciwstawiać się wszelkim przejawom fundamentalizmu laickiego, fałszowaniu prawdy historycznej i próbom narzucania jednej ideologicznej wizji przyszłości Europy.
4) Realizacja tych zadań wymaga wprowadzenia nowych zasad tworzenia budżetu Stowarzyszenia poprzez finansowanie konkretnych zadań na miarę ich efektów i rezultatów w wymiarze społecznym. Temu będzie służyć metoda przygotowania i finansowania projektów zgodnych z programem i celami pracy formacyjnej. Będziemy także wykorzystywać możliwości finansowania projektów z funduszy strukturalnych UE.
5) Pracę formacyjną i inne inicjatywy społeczne będziemy również realizować wspólnie z innymi stowarzyszeniami katolickimi, przyczyniając się do budowania wspólnoty wartości i działania w duchu formacji katolicko- społecznej.
6) Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd Główny, który zobowiązany jest do opracowania i przyjęcia rocznych planów pracy oraz pozostałe struktury statutowe i organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

                                                                                            § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 września 2004 roku

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *