Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Stanowisko ZG w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny

3. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w sprawie polityki państwa na rzecz rodziny

Podstawowym sprawdzianem służebności państwa i jego struktur wobec narodu jest ich skuteczność w kształtowaniu, formułowaniu i realizowaniu najszerzej pojmowanej polityki na rzecz rodziny. Tym programowym przeświadczeniem kierujemy się od dawna i niezmiennie. W różnych formach działania dawaliśmy temu wyraz wielokrotnie. Konsekwentnie, jako zasadniczy dokument inspirujący i wskazujący drogi praktycznego działania przyjmujemy Kartę Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej – fundament pod budowę prorodzinnej polityki państwa. W naszych warunkach chodzi więc o takie ustrojowe przemiany, które, budując kondycję i stabilność polskich rodzin, znajdą swoje odzwierciedlenie w całym systemie ekonomicznym i społecznym, prawnym i politycznym.

Wychodząc z tych przesłanek, stwierdzamy:

1. Dziesięciolecia ograniczania rodziny w jej naturalnych prawach i obowiązkach, a także zaniedbania okresu transformacji ustrojowej skutkują dramatyczną sytuacją polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych, oraz budzącą najwyższe zaniepokojenie sytuacją demograficzną Polski. Naszym zdaniem istnieje jeszcze szansa na odwrócenie tego groźnego zjawiska demograficznego – pod warunkiem niezwłocznego przystąpienia do opracowania i wdrożenia kompleksowego programu polityki państwa na rzecz rodziny.
Polityka prorodzinna w całym jej kształcie społeczno-ekonomicznym musi spowodować podejmowanie odpowiedzialności w łańcuchu pokoleniowym, przy pełnej świadomości faktu, że obecność i pozycja Polski w Europie uwarunkowana jest nie tylko rozwojem gospodarczym. W znacznym – jeśli nie decydującym – stopniu zależy również od potencjału ludnościowego kraju.
2. Z aprobatą przyjmujemy zapowiedź wprowadzenia prorodzinnej polityki rządu zawartą w sejmowym expose premiera J. Buzka stanowiącej integralną część umowy koalicyjnej. Ma ona wyrażać się nie tylko w doraźnych działaniach pomocowych dla rodzin, ale przede wszystkim w rozwiązaniach systemowych zmierzających do odbudowania ekonomicznej samodzielności rodzin, zapewnienia im szerszego dostępu do oświaty, nauki i kultury. Trzeba stworzyć jednocześnie taki pakiet działań, w efekcie których polskie rodziny będą miały realną szansę uzyskania samodzielnych mieszkań.
3. Dużą wagę przywiązujemy do powstania i rezultatów pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Programu Polityki Prorodzinnej Państwa oraz podjęcie przez Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny szeregu działań de facto zapoczątkowujących politykę rodzinną. Należą do nich m.in.:
• uchwała Sejmowa Komisji Rodziny w sprawie zwiększenia zakresu pomocy kobietom w ciąży oraz wychowującym dzieci,
• ustanowienie osłon dla rodzin najuboższych w związku z podwyżką cen nośników energii,
• decyzja o utworzeniu Funduszu Pomocy Życiu.
4. Zarząd Główny podziela stanowisko Rady ds. Rodziny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyrażające poparcie dla kierunków zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko to za szczególnie cenne uznaje:
• ustawowe wprowadzenie kategorii minimum egzystencji wolnego od podatku,
• uwzględnienie faktycznych kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę, powiązanie ich z wielkością faktycznie uzyskiwanego wynagrodzenia, a tym samym zwolnienie części wynagrodzeń z opodatkowania,
• zwiększenie kwot dochodów w poszczególnych grupach podatkowych i powiązanie ich z wielokrotnością przeciętnego rocznego wynagrodzenia,
• wprowadzenie rozliczenia podatkowego całej rodziny przy zastosowaniu ilorazu rodzinnego.
5. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie w dalszym ciągu konsekwentnie uczestniczyć i współdziałać w kreowaniu polityki państwa na rzecz rodziny – poprzez budzenie świadomości społecznej, budowanie prorodzinnej formacji osób i wspólnot, poszerzanie pola edukacji społecznej w tym zakresie oraz inspirowanie kompleksowych rozwiązań programowych.

Laskowice Pomorskie, 30 marca 1998 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *