Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku

29. Uchwała Nr 10 /ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku

1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2005 roku będzie realizować zadania programowe i formacyjne wynikające z dokumentów Walnego Zebrania. Inspirując się myślą Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażoną w adhortacji posynodalnej „Ecclesia in Europa” – Służyć człowiekowi w społeczeństwie, w perspektywie naszej wiary i w duchu nauczania społecznego Kościoła podejmiemy szerszą refleksję nad przy-szłością rodziny w wymiarze polskim i europejskim. Naszym hasłem będzie:„Rodzina Bogiem silna fundamentem życia Narodu i przyszłości Europy”
2. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia będzie: obrona prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci , promowanie, wspieranie i umacnianie instytucji rodziny i trwałości małżeństwa w perspektywie pol-skiej i europejskiej oraz wpływanie na prorodzinną politykę państwa i samo-rządów.
3. Do obowiązkowych obszarów zadań należą:
• Ukazywanie rodziny w świetle nauczania społecznego Kościoła jako wspólnoty życia, miłości i solidarności oraz środowiska wychowania i kształtowania

człowieka.
• Ukazywanie i nagłaśnianie dramatycznej sytuacji demograficznej Polski i Europy i wnikających z niej zagrożeń dla przyszłości naszego Narodu, państwa i

cywilizacji kul-tury europejskiej.
• Podejmowanie działań wspierających rodziny poprzez współdziałanie: parafii, samo-rządu i organizacji obywatelskich.

4. Podjęcie pracy nad tymi zagadnieniami jest obowiązkiem wszystkich struktur Stowa-rzyszenia. Ma ona stanowić nie tylko wyraz pracy formacyjnej,

służącej kształtowaniu osobowości naszych członków i sympatyków, ale także stawać się źródłem inspiracji dla konkretnych działań na polu kultury,

polityki społecznej, samorządu. Temu będą służyć kwartalnik „Społeczeństwo” i miesięcznik „Nasz Głos” i inne wydawnictwa pro-gramowo – formacyjne.

5. Powyższe zagadnienia powinny stać się także przedmiotem naszej refleksji między innymi podczas: IX Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas

Christiana” do Grobu Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz XXI sympozjum „Stąd Nasz Ród” , XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, X

Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, oraz innych ogólnopolskich, regionalnych spotkań i konferencji.

6. Za realizację uchwały odpowiadają struktury statutowe i organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Zarząd Główny zobowiązuje te

struktury do przygotowania konkretnych programów działania do 15 listopada 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 września 2004 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *