Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku

Uchwała Nr 52/ZG/2003 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku

                                                                                         § 1.

1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2004 roku będzie kontynuować ubiegłoroczne zadania programowe, związane z problematyką integracji europejskiej i miejscem Polski w Europie. Obecnie podejmiemy szerszą refleksję nad przyszłością europejskiego kontynentu i budowanej przez niego cywilizacji w perspektywie wiary chrześcijańskiej. Nasze tegoroczne hasło brzmi:„Ecclesia in Europa” – zadania katolików świeckich w Polsce i w Europie.

2. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest poznanie i upowszechnianie treści adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II Ecclesia in Europa, która zawiera program dla Kościoła na naszym kontynencie na najbliższe lata. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na te wątki treściowe adhortacji, które odnoszą się do zagadnień społecznych i stanowić mogą inspirację do podjęcia konkretnych inicjatyw przez nasze oddziały i zespoły formacyjno-zadaniowe.

3. Do obowiązkowych obszarów zadań należą:

• Formowanie do wiary żywej i dojrzałej, wiernej Ewangelii i nauczaniu Kościoła, dającej światło i moc do skutecznego oddziaływania na środowiska kulturalne i oświatowe, społeczno-polityczne i gospodarcze.
• Kształtowanie kultury otwartej na drugiego człowieka i inne narodowości według zasady: tożsamość narodowa urzeczywistnia się jedynie w otwartości na inne narody i poprzez solidarność z nimi.
• Szerzenie i pogłębianie znajomości nauki społecznej Kościoła jako podstawy ładu moralno-społecznego cywilizacji europejskiej i pokojowej jedności Europy.

4. Podjęcie pracy nad tymi zagadnieniami jest obowiązkiem wszystkich struktur Stowarzyszenia. Ma ona stanowić nie tylko wyraz pracy formacyjnej, służącej kształtowaniu osobowości naszych członków i sympatyków, ale także źródło inspiracji dla konkretnych działań na polu kultury, polityki społecznej, samorządu.

5. Powyższe zagadnienia powinny stać się także przedmiotem naszej refleksji podczas: IX Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Grobu Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz XX jubileuszowym sympozjum „Stąd Nasz Ród” , XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, IX Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, oraz innych ogólnopolskich spotkań i konferencji.

6. Za realizację tej uchwały odpowiadają odpowiednie struktury statutowe i organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Zarząd Główny zobowiązuje te struktu-ry do przygotowania konkretnych programów działania do 15 stycznia 2004 r.

                                                                                                 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 17 grudnia 2003 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *